Kompetensutveckling – en överlevnadsfråga

”Tyvärr finns ingen etablerad struktur för bolag att hantera den kompetensutveckling som krävs i dag. Den som finns bygger i för hög utsträckning på den arbetsmarknad och det beteende som fanns tidigare, påpekar Simon Sachs Ståhl.
Många av dagens yrken kommer att försvinna. Bland annat därför är modern, strukturerad och genomtänkt kompetensutveckling en överlevnadsfråga, konstaterar Simon Sachs Ståhl.

 

DEBATT Känner du till yrket sumprunkare och dess arbetsuppgifter? Ytterst få gör det, förmodligen beroende på att det är ett av många yrken som inte längre finns. Det är utdött. Inte på grund av klimatkrisen eller någon annan katastrof, utan för att det inte behövs.

Många av dagens yrken kommer att gå samma öde till mötes. För att ny teknik gör jobbet och för att kompetensen hos dem som utövar yrket i dag inte har hängt med i den allmänna teknikutvecklingen.

 

Modern, strukturerad och genomtänkt kompetensutveckling är en överlevnadsfråga. Där kompetens fylls på där den behöver fyllas på, när den behöver fyllas på. Inte i stora omvälvande steg då och då, utan i små och verklighetsanpassade – ofta och hela tiden. Det leder till att företag och dess medarbetare hela tiden är redo att möta den utveckling som ständigt sker.
För ledaren innebär mer kompetenta medarbetare större möjlighet att fullgöra sitt uppdrag i verksamheten, mindre sårbarhet vid sjukdom, pensionering och annan frånvaro. För medarbetarna innebär det ökad anställningsbarhet och konkurrenskraft. Det gäller för ledare och medarbetare att ha perspektiv på tillvaron, att riskinventera och fylla de behovsgap som upptäcks. Och det är inte ett ensidigt ansvar.

Ledaren måste utveckla medarbetaren för att hen ska vara konkurrenskraftig i den konkurrens som råder. Medarbetaren måste ställa krav på ledaren att få bli utvecklad, att bli fylld med ny kompetens för att vara så bra som möjligt just då. Varför är det då så få som anammar modern kompetensutveckling som möter nutidens och, framför allt, framtiden krav?

 

Tyvärr finns ingen etablerad struktur för bolag att hantera den kompetensutveckling som krävs i dag. Den som finns bygger i för hög utsträckning på den arbetsmarknad och det beteende som fanns tidigare i form av längre anställningstider, långsammare teknikutveckling och blivande medarbetare med tålamod att vänta på utbildning, befordran och nya utmaningar.
På dagens tuffa arbetsmarknad råder en annan verklighet. Varje unik kompetens måste tillgodoses i en organisation, i teamet och företaget. Inte med utgångspunkt i ett medarbetarsamtal som sker en gång per år. Utan ständigt. I takt med den utveckling och förändring som sker på marknaden och inom teknik- och processutveckling.
Att snabbt komma till målet med hjälp av korta planer. Att göra lite med hög frekvens, för då blir mycket gjort. Att kompetensutveckla ofta. Att inte vänta. Att agera för att fylla gapen mellan befintlig kompetens och den kompetens som behövs.

 

Vårt budskap till ledare och medarbetare är – fyll på med kompetens hela tiden så mycket det går. För ju mer kunskap vi besitter, desto större samsyn får vi om vad som krävs för att vara konkurrenskraftig, som medarbetare, team och företag. För den enskilde medarbetaren innebär det att hens värde ökar för bolaget. Det samlade värdet av alla medarbetares kompetens driver också bolagets värde.

När vi pratar modern kompetensutveckling med ledare tycker ingen att vi har fel. Man anpassar metoden till ledarens och medarbetarnas verklighet och skapar en tydlig struktur, målbild och planering över vad som ska ske den närmaste perioden. Därefter är det fokus på genomförande, att se till att det som planerats verkligen blir gjort. Och inga nya planer görs innan de gamla är realiserade eller korrigerade med verksamhetens aktuella behovsbild.

 

Det här resonemanget får fotfäste mer och mer i både privat och offentlig sektor. Ledningsgrupper inser att det nya sättet att jobba med kompetensutveckling är kostnadseffektivt, inspirerande och en framgångsfaktor. Det är också en metod som möter den yngre generationens krav på arbetsinnehåll och utveckling, den generation som utmanar företagsledare genom att säga ”vad kan du göra mig” och som röstar med fötterna i stället för att vänta.
För att kompetensutvecklingen i Sverige ska nå nya höjder krävs en tillåtande och innovativ företagskultur som bygger på att kompetens fylls på kontinuerligt och ofta. Kunskap är vår framtid. Utan kunskap som ständigt fylls på dör bolag, precis som sumprunkare.

 

Simon Sachs Ståhl, Karlstad, delägare, Qualifier Sweden AB

 

Fotnot:
En bit in på 1900-talet fanns fortfarande den så kallade Fiskarhamnen kvar i Gamla Stan. Den bestod
av flottbroar varifrån fiskmadamer sålde levande fisk som skärgårdsborna hade seglat eller rott in till
stan. I båtarnas sumpar fanns de omtalade sumprunkarna som höll liv i fisken genom att ligga på rygg
på lastluckan och med foten ge fart åt en sten hängande i ett rep från riggen. Stenens pendlande rörelse
togs upp av båten, som gungade fram och åter och skvalpade in friskt vatten till fiskarna i sumparna.
Detta gungande höll fisken levande och gav sumprunkarna deras namn. Källa: Svenska Dagbladet